Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu noco.pl

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://noco.pl/.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

2.1. REGULAMIN – niniejszy dokument świadczenia usług drogą elektroniczną przez noco.pl wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują;

2.2. SERWIS – serwis internetowy noco.pl, znajdujący się pod adresem internetowym https://noco.pl/, stanowiący platformę internetową umożliwiającą świadczenie usług drogą elektroniczną;

2.3. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów Serwisu;

2.4. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i posiada swoje prywatne konto zabezpieczone hasłem;

2.5. WŁAŚCICIEL OBIEKTU – zarejestrowany użytkownik, który zamieszcza w Serwisie materiały związane z prezentacją obiektu;

2.6. KONTO -

2.7. OBIEKT - przedmiot prezentowany w Serwisie noco.pl, służący do zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem;

2.8. ADMINISTRATOR – SEVEN CASH LTD, THE LEGACY BUSINESS CENTRE 2A RUCKHOLT ROAD, OFFICE 228 LONDON E10 5NP, podmiot zarządzający i prowadzący Serwis noco.pl, będący jednocześnie właścicielem Serwisu.

3. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

4. Serwis ma charakter informacyjno-promocyjny.

5.Użytkownik poprzez wypełnienie formularza przy rejestracji i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności.

6. Administratorem danych osobowych jest SEVEN CASH LTD, THE LEGACY BUSINESS CENTRE 2A RUCKHOLT ROAD, OFFICE 228 LONDON E10 5NP.

7. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.

8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

9. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

10. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 

§ 2. Rejestracja w Serwisie

1.        Rejestracji w Serwisie dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego Konta Użytkownika bądź Konta Właściciela Obiektu.

2.         Rejestracja w serwisie Konta Użytkownika jest bezpłatna.

3.         Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać obowiązkowe dane w formularzu rejestracyjnym.

4.        Umowa Użytkownika z Serwisem obowiązuje na czas nieokreślony. Do zawarcia umowy dochodzi przez korzystanie Użytkownika z usług Serwisu lub poprzez rejestrację w Serwisie.

5.        Po rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik Zarejestrowany otrzymuje dostęp do swojego indywidualnego konta, z którego za pomocą formularza może kontaktować się z danym Obiektem, dodawać Obiekty do ulubionych, zarządzać swoim Kontem (zmieniać e-mail, hasło).

Rejestracja odbywa się pod adresem: https://noco.pl/konto/rejestracja-uzytkownika

6.        Użytkownik Zarejestrowany może pod adresem: https://noco.pl/zapytania-ofertowe dokonać zapytania dotyczącego Obiektu. Zakres wyszukiwania Obiektu można uszczegółowić do miejscowości, daty przyjazdu, daty wyjazdu, liczby miejsc noclegowych. Po dokonaniu Zapytania, wszystkie Obiekty, które będą w obrębie danej miejscowości otrzymają informację o nowym Zapytaniu Użytkownika.

7.        Umowa Właściciela Obiektu z Serwisem obowiązuje na czas określony, tj. 1 rok. Do zawarcia umowy dochodzi przez rejestrację w Serwisie i po zaakceptowaniu Użytkownika przez Administratora Serwisu.

8.        Po rejestracji Konta Właściciela Obiektu oraz zaakceptowaniu Użytkownika przez Administratora Obiektu oferta wyświetli się w bazie danych.

Rejestracja odbywa się pod adresem: https://noco.pl/konto/rejestracja

9.        Dla rejestracji Obiektu i jego prezentacji w Serwisie po 14-dniowym okresie próbnym przez Właściciela Obiektu koniecznie jest opłacenie stosownego abonamentu, zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.

10.    Administrator serwisu może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem z ważnej, uzasadnionej przyczyny, którą jest w szczególności, gdy:

a) Właściciel Obiektu nie wypełnia ciążącego na nim obowiązku płatności w całości lub częściowo, mimo upomnienia zawierającego stosowny termin płatności wysłanego na adres e-mail podany przez Właściciela Obiektu podczas rejestracji;

b) Użytkownik uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, mimo upomnienia zawierającego wskazanie rodzaju uchybienia, wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika;

c) odpowiednie organy, sąd lub przepis prawa powodują, że Serwis nie może dalej oferować swoich usług.

13. W przypadku przerwy w funkcjonowaniu noco.pl, wskazanych w § 7. niniejszego Regulaminu, okres obowiązywania usług wykupionych przez Właściciela Obiektu zostanie przedłużony o każdy okres przerwy w dostępie do noco.pl.

 


§ 3.  Prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu www.noco.pl

1.       Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane materiały dotyczące prezentowanego Obiektu, a także dane użyte podczas rejestracji i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

2.       Zamieszczenie Obiektu w Serwisie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar świadczenia usługi, której prezentacja Obiektu dotyczy.

3.       Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, w szczególności ogłoszeń, znajdujących się w Serwisie, które przewidziane są w niniejszym Regulaminie.

4.       Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu świadczenia usług. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

5.       Zabronione jest przekazywanie do Serwisu wszelkich materiałów, opisów, komentarzy, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste. Treści umieszczane przez Użytkowników nie można utożsamiać z poglądami i opiniami Administratora.

6.       Niedozwolone jest zamieszczanie w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów ogłoszeniowych www poprzez podanie ich nazwy.

7.       Użytkownik Zarejestrowany oraz Właściciel Obiektu oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie.

8.       Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.

9.       Konto Użytkownika oraz dostarczony materiał może zostać usunięte z Serwisu, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.    Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Serwisem, a Użytkownikiem.

 

 

§ 4. Prawa i obowiązki Administratora serwisu noco.pl

 

1. Administrator dołoży wszelkich starań, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zgodność ze stanem faktycznym zamieszczonych w Serwisie treści.

3. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

4. Administrator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ofert w Serwisie noco.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ofert, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także jakość usług oferowanych przez Właścicieli Obiektu.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu Oferty, jeżeli narusza ona w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, dobre obyczaje w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Serwisu noco.pl lub jego partnerów, wprowadzające w błąd.

9. Administrator nie odpowiada za realizację, brak zainteresowania Obiektem, działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych, składane przez Użytkowników oświadczenia drugiej stronie podczas świadczenia usług.

10. Administrator ma prawo do usunięcia każdej Oferty lub zablokowania Konta Użytkownika, po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika w Serwisie, jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Oferty lub Konta Użytkownika mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię i renomę Administratora lub w inny sposób szkodzi Administratorowi.

 

 

§ 5. Płatności

 

 

 

§ 6.  Wymogi techniczne

 

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a) Pamięć RAM – 128 MB,

b) System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub nowsze, Mac OS X,

c) Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,

d) Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

e) W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies.

f) Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem. Serwis zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

 

§ 7. Ograniczenia w korzystaniu z Serwisu

1.  Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2.  Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika Zarejestrowanego oraz Właściciela Obiektu, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.

3.  Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej www.noco.pl , w związku z przeprowadzania konserwacji, w celu jej ulepszenia, dodawania usług.  Zarejestrowaniu Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas  rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie www.noco.pl z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.

 

§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi świadczone przez Serwis są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

 2. Reklamacje należy złożyć drogą mailową na adres: kontakt@noco.pl

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien wskazać co najmniej:

a) swoje imię i nazwisko,

b) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę, opis zgłaszanych zastrzeżeń,

c) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem po rozpatrzeniu reklamacji.

4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Jeżeli dane podane przez zgłaszającego reklamację nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Administratora, Administrator niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji, Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany przez niego adres.

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Serwisu. Użytkownik dokonuje akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu poprzez korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik może powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@noco.pl), zrezygnować z korzystania z Serwisu i żądać usunięcia Konta Użytkownika.

4.     Usługi świadczone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu rozpoczęcia świadczenia usług.

5.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

 

 

 

 

Zamknij

Zaloguj się

Zaloguj przez facebook

Opcje dodatkowe